ความรู้เกี่ยวกับเกาหลี

เกาหลีใต้ (South Korea) หรือ สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้

เมืองของเกาหลีใต้

ประกอบด้วย

โซล

อินช็อน

คังว็อน

คย็องกี

ชุงช็องเหนือ 

เซจง

แทจ็อน 

ชุงช็องใต้

คย็องซังเหนือ

ช็อลลาเหนือ

แทกู

อุลซัน

คย็องซังใต้

ปูซาน

ควังจู 

ช็อลลาใต้

จังหวัดของเกาหลีใต้

แบ่งออกเป็น 8 จังหวัด (provinces) 1 จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ (special autonomous province) 6 มหานคร (metropolitan cities) และ 1 นครพิเศษ (special city) ประกอบด้วย

1.จังหวัดเคียงจิโด (Gyeonggi-do) เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงโซล เมืองชูวอน เมืองอินชอน เมืองบูชอน

2.จังหวัดคังวอนโด (Gangwon-do) มีเมืองซกโซ เมืองคังนึง

3.จังหวัดชุงชองนัมโด (Chungcheongnam-do) ที่มีเมืองแดจอน เมืองคงจู

4.จังหวัดชุงชองบุกโด (Chungcheongbuk-do) ที่มีเมืองซูอันโบ

5.จังหวัดชอลลาบุกโด (Jeollbuk-do)

6.จังหวัดชอลลานัมโด (Jeollanam-do) มีเมืองกวางจู

7.จังหวัดเคียงซังบุกโด (Gyeongsangbuk-do) มีเมืองแดกู เคียงจู อันดง

8.จังหวัดเคียงซังนัมโด (Gyeongsangnam-do) มีเมืองปูซาน อุลซาน

9.จังหวัดเชจูโด (Jeju-do) เกาะเชจูที่ตั้งอยู่ทางใต้สุด เป็นจังหวัดปกครองตนเองพิเศษ

%d bloggers like this: